Proiecte de cooperare

Componenta încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din diferite ţări.

Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 318 milioane €, reprezentând circa 70% din bugetul Subprogramului Cultura.

Eligibilitate
Pot solicita finanțare toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private). Organizațiile care vor să fie lider de proiect trebuie să aibă cel puțin 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.
Pentru apelurile din 2017, este eligibilă participarea operatorilor din următoarele țări:

 • statele membre UE
 • țări (potențial) candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia
 • țări din Spațiul Economic European: Islanda, Norvegia
 • țări din cadrul Politicii Europene de Vecinătate: Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia


Tipuri de proiecte

 • Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 € (60% din bugetul eligibil);
 • Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane € (50% din bugetul eligibil);
 • Apel exclusiv în 2017! Categoria III. Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 24 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 € (60% din bugetul eligibil). Acestea vor contribui în mod obligatoriu la tematica și obiectivele Anului European 2018.

Buget 2017

 • 15,2 milioane € pentru Categoria I de proiecte;
 • 24,8 milioane € pentru Categoria II de proiecte;
 • 5 milioane € pentru Categoria III de proiecte.


Calendarul proiectelor de cooperare 

Tip proiect

Termen-limită

Perioadă evaluare

Informare candidați

Semnare contracte

Începere proiect

Categoria I. Proiecte de mai mică amploare

18 ianuarie 2018

6 luni

iunie 2018

iulie – septembrie 2018

mai – decembrie 2018

Categoria II. Proiecte de mai mare amploare

18 ianuarie 2018

6 luni

iunie 2018

iulie – septembrie 2018

iunie – decembrie 2018

Categoria III. Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018

22 noiembrie 2017

6 luni

aprilie 2018

mai – iunie 2018

ianuarie – septembrie 2018

 

 

 

 

Priorități pentru Categoriile I și II:

 • A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora;
 • B. dezvoltarea publicului:  noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene;
 • C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor. Acest lucru se realizează prin:

o   C.1 digitizare – programul sprijină proiectele transnaționale care permit actorilor din sectoarele culturale și creative să se adapteze la schimbările digitale și   încurajează utilizarea tehnologiilor digitale de la producție la distribuție și consum;  

o   C.2 noi modele de afaceri – sunt finanțate proiectele transnaționale care îmbunătățesc abilitățile de afaceri ale actorilor din sectoarele culturale și creative, pentru a le permite să înțeleagă mai bine schimbările contextului economic și să găsească noi surse de venituri sau noi modele de management care permit o performanță mai bună cu costuri mai mici;  

o   C.3 educație și formare – sunt sprijinite proiectele transnaționale care oferă participanților oportunitatea de a dobândi noi competențe și de a-și îmbunătăți șansele de angajare. 


Priorități pentru Categoria III
 Această categorie de proiecte vizează 2 dintre obiectivele Anului European:

 • consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu european comun; 
 • promovarea patrimoniului cultural ca sursă de inspirație pentru creația și inovarea contemporană artistică și intensificarea interacțiunii dintre sectorul patrimoniului cultural și alte sectoare culturale și creative.


Exemple de activități eligibile pentru proiectele din Categoriile I și II
(lista nu este exhaustivă):

 • schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc.
 • schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele ­­– de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări.
 • activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor.
 • activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.


Exemple de activități eligibile pentru proiectele de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (lista nu este exhaustivă):

 • cooperarea între organizații culturale, actori-cheie din domeniul patrimoniului cultural și comunități locale, cu scopul de a pune în valoare semnificația europeană a colecțiilor sau a practicilor lor și a stimula, astfel, crearea unor scenarii/ abordări transnaționale inovatoare. De exemplu: designul participativ al instrumentelor de comunicare și interpretare (de exemplu: panouri, interviuri, storytelling, aplicații și jocuri video), coorganizarea și coproducția de evenimente sau spectacole, ateliere de lucru interactive și alte activități culturale.
 • organizații culturale din diferite țări, care lucrează împreună pentru a dezvolta – în special la nivel generației tinere – un sentiment de responsabilitate partajată cu privire la patrimoniul cultural tangibil și intangibil de importanță europeană. De exemplu, prin intermediul instrumentelor de tip social media, prin evenimente axate pe schimbul de cunoștințe, prin expoziții, crearea de website-uri ad-hoc, aplicații, jocuri video, ghiduri, documentare și alte materiale.
 • cooperarea între diferite tipuri de organizații de patrimoniu cultural (de exemplu, muzee, biblioteci, arhive de filme, situri de patrimoniu, organizații ale societății civile etc.) și/ sau alte părți interesate din acest domeniu, care dezvoltă împreună acțiuni de consolidare a cunoașterii istoriei europene și a conștiinței referitoare la trecutul și moștenirea comune, precum și acțiuni de cultivare a memoriei istorice. Activitățile ar trebui să ajute organizațiile din domeniu să dea o dimensiune europeană acțiunilor lor, să dezvolte o cooperare durabilă cu noi parteneri din alte țări și să ajungă la un public mai larg.
 • programe și/ sau expoziții și/ sau spectacole culturale itinerate în diferite regiuni și țări europene, care se concentrează pe explorarea, documentarea, difuzarea și îmbunătățirea aspectelor mai slab reprezentate ale patrimoniului cultural european, precum și activități care promovează valori pozitive, cum ar fi reconcilierea, respectul reciproc, dialogul și înțelegerea interculturale.


Aspecte importante

 • puteți depune un singur proiect ca lider în cadrul apelurilor din 2017;
 • este obligatorie încheierea unui acord de cooperare pentru toate proiectele (definirea  rolurilor și a responsabilităților, precizarea contribuțiilor financiare ale partenerilor, stabilirea metodelor de lucru și de soluționare a conflictelor etc.);
 • limitări bugetare: maximum 30% din bugetul total pentru activități în legătură cu țări terțe (orice țară în afara celor eligibile); maximum 7% din cheltuielile directe pentru acoperirea cheltuielilor operaționale/indirecte (chirie sediu, abonament telefon, internet, etc.);
 • managementul de proiect este singura activitate care nu poate fi subcontractată; pentru celelalte, subcontractarea este posibilă, fără limitări bugetare;
 • cofinanțarea poate fi adusă de parteneri și pe parcursul implementării proiectului, din surse proprii sau atrase (alte finanțări, sponsorizări, donații, crowdfunding). Proiectele pot genera profit (vânzări de bilete, taxe de participare, etc.), însă acesta trebuie reinvestit până la finalul perioadei de implementare, scăzând din cofinanțarea partenerilor;
 • proiectele selectate din categoria celor de mai mică amploare și în conexiune cu Anul 2018 beneficiază de o singură prefinanțare de 70% din grant, iar proiectele de mai mare amploare primesc 2 prefinanțări de câte 40% din grant (fără raportări intermediare);
 • contribuțiile în natură nu sunt eligibile (voluntariat, spații sau publicitate gratuită etc.)
 • nu uitați să planificați în buget și cheltuielile aferente unei ”kick off meeting” organizate de EACEA la Bruxelles pentru toți beneficiarii granturilor.


DETALII PRIVIND PROIECTELE DEDICATE ANULUI EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL 2018 (APEL EXCLUSIV ÎN 2017)
În cadrul acestei categorii de proiecte, nu pot fi lider următoarele tipuri de organizații:

 • instituții de învățământ superior (inclusiv universitățile, dar nu numai) și alte organizații similare care au profil de cercetare (asociații, fundații etc.);
 • instituții de cercetare și/ sau organizații care lucrează în domeniul cercetării;
 • organizații din domeniul turismului.

Următoarele activități nu sunt eligibile în cadrul proiectelor depuse la această categorie:

 • intervenții fizice asupra monumentelor istorice, siturilor sau peisajelor culturale;
 • activități dedicate cercetării sau turismului în relație cu patrimoniul cultural;
 • sondajele (va fi realizat un Eurobarometru ca parte a programului european);
 • conferințe, expoziții, ateliere de lucru etc. atât timp cât sunt activități principale (ele pot fi însă derulate ca parte a strategiei de comunicare și diseminare a proiectelor).

Recomandări pentru aplicanții la această categorie:

 • în contextul acestui apel, patrimoniul cultural trebuie înțeles ca reprezentând un spectru amplu de resurse moștenite din trecut sub multiple forme și aspecte – material, imaterial, digital (generat în format digital sau digitizat), incluzând monumente, situri, peisaje culturale, practici, abilități, cunoștințe și expresii ale creativității umane, precum și colecții conservate sau administrate de instituții publice sau private precum muzeele, bibliotecile sau arhivele. Patrimoniul cultural îl include și pe cel cinematografic;
 • acele activități din proiect cu o mare vizibilitate să fie programate pentru anul calendaristic 2018, pentru a marca astfel inițiativa tematică europeană;
 • la evaluare, vor avea un avantaj acele inițiative care propun un efect durabil, demonstrând sustenabilitate dincolo de durata proiectului;
 • patrimoniul cultural poate fi vizat și de proiectele de coooperare clasice, de mai mici sau mai mari dimensiuni. Întrucât nu este posibilă depunerea mai multor proiecte în calitate de lider, organizațiile vor decide ce categorie e strategic potrivită pentru propunerile lor.


Materiale-suport pentru conceperea și implementarea proiectelor de cooperare (apel 2017):