Alte finanțări

Alte finanțări

Noul Bauhaus European este un proiect economic, cultural și de mediu, menit să îmbine designul, sustenabilitatea, accesibilitatea, caracterul abordabil și investițiile pentru a contribui la realizarea Pactului verde european. 

Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori urmărește să susțină și să dezvolte societăți deschise, democratice, egale și favorabile incluziunii, întemeiate pe statul de drept. Obiectivul general al Programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratate, în Cartă și în convențiile internaționale aplicabile privind drepturile omului, în special prin sprijinirea organizațiilor societății civile și a altor părți interesate active la nivel local, regional, național și transnațional și prin încurajarea participării civice și democratice, în vederea susținerii și dezvoltării în continuare a unor societăți deschise, bazate pe drepturi, democratice, egalitare și favorabile incluziunii care sunt întemeiate pe statul de drept.

Programul RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Programul vizează: îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, prin susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate și prin revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome; îmbunătățirea accesului la cultură prin consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea audienței și a publicului și sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații. Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.

Orizont Europa este principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare. Programul facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării în dezvoltarea, sprijinirea și implementarea politicilor UE, abordând în același timp provocările globale. Sprijină crearea și diseminarea cunoștințelor și tehnologiilor de vârf.

Programul privind piața unică urmărește îmbunătățirea funcționării pieței interne, prin măsuri care includ o mai bună supraveghere a pieței, sprijinirea cetățenilor și a întreprinderilor în soluționarea problemelor și consolidarea politicii în domeniul concurenței; stimularea competitivității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM); elaborarea unor standarde europene eficace și a unor standarde internaționale în materie de raportare financiară și nefinanciară și de audit; creșterea gradului de protecție a consumatorilor; menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară; elaborarea și diseminarea de statistici de înaltă calitate.

Programul ACCES reprezintă un instrument de finanțare menit să susțină acțiuni și proiecte culturale din următoarele domenii: arte vizuale/arhitectură, cultură scrisă, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil. Programul are drept scop valorificarea potențialului cultural și creativ existent la nivel național și integrarea acestuia în sfera de circulație a valorilor culturale universale.

Fondul Cultural Național finanțează programe, proiecte și acțiuni culturale organizate în țară și/sau în străinătate, facilitând accesul publicului la manifestări culturale, artistice și educaționale variate precum: festivaluri, evenimente multiculturale și interdisciplinare, expoziții, concerte, reprezentații de teatru, spectacole, performance-uri, happening-uri, workshop-uri, seminarii, conferințe, lansări de carte și publicații periodice, cursuri de artă pentru toate categoriile de public.