Proiecte de cooperare Europa Creativă - apeluri încheiate

Componenta încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din diferite ţări.

Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 318 milioane €, reprezentând circa 70% din bugetul Subprogramului Cultura.
Bugetul total alocat în 2020 pentru cele două categorii de proiecte este de aproximativ 48.444.567 €.

Eligibilitate
Pot solicita finanțare toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private). Organizațiile care vor să fie lider de proiect trebuie să aibă cel puțin 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.
Pentru apelurile din 2018, este eligibilă participarea operatorilor din următoarele țări:

 • statele membre UE
 • țări (potențial) candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia
 • țări din Spațiul Economic European: Islanda, Norvegia
 • țări din cadrul Politicii Europene de Vecinătate: Armenia, Georgia, Kosovo, Moldova, Tunisia, Ucraina.


Tipuri de proiecte

 • Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 € (60% din bugetul eligibil)
 • Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane € (50% din bugetul eligibil).

Calendar


Priorități:

 • A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a altor profesioniști din domeniul culturii, pentru a-i ajuta să coopereze și să-și dezvolte cariera la nivel internațional
 • B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la creațiile culturale și creative, în special pentru copii, tineri, persoane cu dizabilități și grupuri subreprezentate; implicarea activă a publicului în activități
 • C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor. Acest lucru se realizează prin:

o   C.1 digitizare – programul sprijină proiectele transnaționale care permit actorilor din sectoarele culturale și creative să se adapteze la schimbările digitale și   încurajează utilizarea tehnologiilor digitale de la producție la distribuție și consum

o   C.2 noi modele de afaceri – sunt finanțate proiectele transnaționale care îmbunătățesc abilitățile de afaceri ale actorilor din sectoarele culturale și creative, pentru a le permite să înțeleagă mai bine schimbările contextului economic și să găsească noi surse de venituri sau noi modele de management care permit o performanță mai bună cu costuri mai mici  

o   C.3 educație și formare – sunt sprijinite proiectele transnaționale care oferă participanților oportunitatea de a dobândi noi competențe și de a-și îmbunătăți șansele de angajare

 • D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi. 
 • E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018: sunt sprijinite proiectele transnaționale care vizează promovarea patrimoniului cultural ca sursă de inspirație pentru creația și inovarea contemporană și consolidează interacțiunea dintre patrimoniul cultural și alte sectoare culturale și creative.  


Exemple de activități eligibile
 (lista nu este exhaustivă):

 • schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc.
 • schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele ­­– de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări
 • activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor
 • activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.


Aspecte importante

 • puteți depune un singur proiect ca lider în cadrul unui apel
 • este obligatorie încheierea unui acord de cooperare pentru toate proiectele (definirea  rolurilor și a responsabilităților, precizarea contribuțiilor financiare ale partenerilor, stabilirea metodelor de lucru și de soluționare a conflictelor etc.)
 • limitări bugetare: maximum 30% din bugetul total pentru activități în legătură cu țări terțe (orice țară în afara celor eligibile); maximum 7% din cheltuielile directe pentru acoperirea cheltuielilor operaționale/indirecte (chirie sediu, abonament telefon, internet etc.); maximum 60.000 € pentru suport financiar acordat terților (premii, burse)
 • managementul de proiect este singura activitate care nu poate fi subcontractată; pentru celelalte, subcontractarea este posibilă, fără limitări bugetare
 • cofinanțarea poate fi adusă de parteneri și pe parcursul implementării proiectului, din surse proprii sau atrase (alte finanțări, sponsorizări, donații, crowdfunding). Proiectele pot genera profit (vânzări de bilete, taxe de participare etc.), însă acesta trebuie reinvestit până la finalul perioadei de implementare, scăzând din cofinanțarea partenerilor
 • contribuțiile în natură (voluntariat, spații sau publicitate gratuită etc.) nu se echivalează în bani
 • nu uitați să planificați în buget și cheltuielile aferente unei ”Kick-off meeting” organizate de EACEA la Bruxelles pentru toți beneficiarii granturilor.


Materiale-suport pentru conceperea și implementarea proiectelor de cooperare: