Despre componenta transsectorială

Bugetul componentei transsectoriale reprezintă 9% din totalul bugetului Programului Europa Creativă al UE.

În conformitate cu obiectivele programului menționate, componenta transsectorială are următoarele priorități:

 • sprijinirea cooperării politice transnaționale transsectoriale, inclusiv a cooperării privind promovarea rolului culturii în incluziunea socială și a cooperării privind libertatea artistică, promovarea vizibilității programului și susținerea transferabilității rezultatelor programului;
 • încurajarea unor abordări inovatoare pentru crearea, distribuția și promovarea conținuturilor, precum și pentru accesul la acestea, în toate sectoarele culturale și creative și alte sectoare, inclusiv ținând cont de tranziția digitală, vizând atât dimensiunea orientată, cât și cea neorientată către piață;
 • promovarea activităților transsectoriale care au ca scop adaptarea la schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă mass-media, inclusiv consolidarea caracterului liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, precum și a jurnalismului de calitate și a educației în domeniul mass-mediei, inclusiv în mediul digital;
 • sprijinirea înființării de birouri ale programului în țările participante și a activităților birourilor programului, precum și stimularea cooperării transfrontaliere și a schimbului de bune practici în sectoarele culturale și creative.

Prioritățile componentei transsectoriale sunt urmărite prin următoarele acțiuni, ale căror detalii sunt definite în programele de lucru:

Cooperare în domeniul politicilor și acțiuni de promovare care:

 • sprijină elaborarea de politici, schimbul transnațional de experiență și know-how, activitățile de învățare inter pares și de sensibilizare, networking și dialogul intersectorial periodic între organizațiile din sectoarele culturale și creative și factorii de decizie politică;
 • sprijină activitățile analitice transsectoriale;
 • vizează promovarea cooperării în domeniul politicii transfrontaliere și al elaborării de politici în ceea ce privește incluziunea socială prin intermediul culturii;
 • o mai bună cunoaștere a programului și a subiectelor pe care acesta le acoperă, îmbunătățirea contactului cu cetățenii, precum și asistența pentru transferabilitatea rezultatelor dincolo de nivelul statelor membre.

Acțiuni „Laboratorul pentru inovare creativă” pentru:

 • încurajarea de noi forme de creație la intersecția dintre diferite sectoare culturale și creative, de exemplu prin abordarea experimentală și utilizarea de tehnologii inovatoare;
 • promovarea abordărilor și a instrumentelor transsectoriale inovatoare care includ, în măsura în care este posibil, dimensiuni multilingve și sociale, pentru a facilita distribuția, promovarea și monetizarea culturii și a creativității inclusiv a patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea.

Activități transversale care sprijină sectorul mass-mediei de știri, pentru:

 • abordarea schimbărilor structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul mass-media prin promovarea unui peisaj mediatic independent și pluralist, inclusiv prin sprijinirea unei monitorizări independente pentru evaluarea riscurilor și a provocărilor la adresa pluralismului și libertății mediatice, precum și prin sprijinirea activităților de sensibilizare;
 • sprijinirea unor standarde de înaltă calitate a producției de mass-media prin încurajarea cooperării, a competențelor digitale, a jurnalismului prin colaborare transfrontalieră și a conținutului de calitate, contribuind astfel la etica profesională în jurnalism;
 • promovarea educației în domeniul mass-mediei pentru a le permite cetățenilor să utilizeze și să dezvolte o înțelegere critică a mass-mediei și sprijinirea schimbului de cunoștințe și a schimburilor privind politicile și practicile privind educația în domeniul mass-mediei;
 • includerea de măsuri specifice pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul mass-mediei de știri.